"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

Bemutatkozik az alsó tagozat

Intézményvezető-helyettes: Bokodi Erika

A 2023/24-es tanévtől az alsó tagozatunk nyolc osztályából kifutó rendszerben három osztály emelt óraszámú ének-zene (2.a, 3.a, 4.a osztályok), egy osztály a 2020-as NAT kerettanterve alapján készült helyi tanterv alapján (1.a), négy osztály a helyi tanterv emelt óraszámú informatika tanterv („1-4.b” osztályok) szerint működik.

Véleményünk szerint az alsó tagozatban eltöltött idő egy gyermek életének legmeghatározóbb évei, hiszen itt sajátítják el azokat a képességeket, készségeket, kompetenciákat, önbizalmat és önismeretet, amelyek megalapozzák a későbbi tanuláshoz való viszonyulásukat és személyiségfejlődésüket.

Legfontosabb célunk, hogy tanulóink megszeressék a tanulást, ezért igyekszünk játékosan, sok pozitív sikerélményen keresztül bevezetni őket az iskolai életbe és a tanulás világába.

Az alsó tagozat négy évében fontos célként tűzzük ki a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztését: jelentős szerepet kap az olvasási készség kialakítása, a helyesírás megalapozása, a számolási készség és a gondolkodási alapműveletek elsajátítása. Emellett számtalan lehetőség nyílik egyéb képességeik fejlesztésére is, mindennapi mozgásukba a testnevelés órák mellett beillesztjük az úszást és a néptáncot, a kreativitásukat kamatoztathatják a báb órák keretében, furulyázni tanulhatnak, valamint belekóstolhatnak a sakk és a szorobán rejtelmeibe.

Törekszünk a hatékony kompetencia fejlesztés érdekében kis létszámú csoportok kialakítására, ezért már első osztálytól több tantárgy esetében csoportbontásban tanulnak a gyerekek. A csoportokat képesség és tudásszint alapján alakítjuk ki szakmai szempontok figyelembevételével.

A lassabban haladó diákoknak felzárkóztató csoportokat szervezünk, emellett a BTMN vagy SNI szakvéleménnyel rendelkező tanulóink fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus által vezetett fejlesztőórákon vesznek részt.

Pedagógiai programunkban fontos szerepet kap a tehetséggondozás. Tehetséggondozó szakkörökön, versenyfelkészítő órákon bontakoztathatják ki tanulóink kiemelkedő képességeiket. Hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, mindennapi oktató-nevelő munkánkat ebben a szellemben végezzük. Iskolánk nyolc osztályos gimnáziuma igen népszerű, így már harmadik osztálytól hangsúlyt kap a kisgimnáziumba való felvételi felkészítés is.

Korunk követelményeihez igazodva fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek az idegennyelvekkel és a számítógépek használatával, ezért életkori sajátosságaiknak megfelelően előtérbe helyezzük ezen tantárgyak oktatását már az első évfolyamtól kezdődően. A nyelvoktatás és a digitális kultúra oktatása bontott csoportokban történik.

Iskolánkban hagyomány számos tantárgyi vetélkedő megszervezése a tanév során, valamint rendszeresen részt veszünk más városi iskolák és intézmények által szervezett vers- és prózamondó, szépolvasó, helyesírás, matematika, mesemondó, természetismeret és különböző sportversenyeken.

Iskolakönyvtárunk hónapról-hónapra bővülő könyvkínálattal várja az olvasni szerető kisdiákokat.

A város intézményeivel való együttműködésünk kiemelkedő, közös pályázatok keretében szervezünk tanórán kívüli programokat a Matrica Múzeummal, a Régészeti Parkkal, a Hamvas Béla Városi Könyvtárral és a Barátság Kulturális Központtal. A város óvodáival is jó kapcsolatot ápolunk, közös programok keretében hatékonyan igyekszünk megkönnyíteni az óvoda és iskola átmenetet minden érintett számára.

Mindennapi nevelési, oktatási munkánkat segíti a társintézményekkel kialakult jó kapcsolatunk: a Pedagógiai Szakszolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szülők Fóruma Egyesület és a Városi Családsegítő és Gondozási Központ munkatársai támogatnak bennünket a gyermekekért folytatott munkánkban.

Helyi tanterv alapú képzés (délutáni napközis foglalkozással) – 1.a osztály

Ezekben az osztályainkban célunk az alapkészségek magas fokú elsajátítása játékos képességfejlesztés keretében. A fókuszban az olvasás, írás, szövegértés és számolási készségek gyakorlása áll, ezért az egyes évfolyamokon a helyi tantervünkben a matematika és anyanyelv órák jelennek meg magasabb óraszámban.

A délelőtti tanítás után a napköziben gondoskodunk arról, hogy a másnapi órákra kellően felkészüljenek a gyerekek, szem előtt tartva, hogy mindig kellő idő jusson a mozgásra, a játékra, a szabadban eltöltött játékos önfeledt időtöltésre.

Iskolánk helyi tanterve alapján az „a” osztályainkban tanulók az egyes tantárgyakat az alábbiak szerint tanulják:

Emelt óraszámú informatika képzés  (egész napos oktatási forma) – 1.b osztály

Emelt óraszámú informatikai képzésünk kiemelt célja a digitális kultúra életkori sajátossághoz igazodó kiemelt fejlesztése. Első évfolyamtól bevezetjük, majd harmadik évfolyamtól kezdődően magasabb óraszámban oktatjuk a digitális kultúra tantárgyat bontott csoportok keretében. A tantárgyi keretekbe illesztve a robotika szakterület is megjelenik a tanulók algoritmusokban történő gondolkodásának fejlesztése céljából.

Ezen osztályainkban helyi tantervünkben helyet kapott a dráma és színház oktatás is, amely báb és színjátszás területeken ad lehetőséget a gyermekek számára a tehetségük kibontakoztatására.

Délutáni foglalkozásainkon és szakköreinken nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek tanulási képességeinek fejlesztésére, valamint a tehetséges diákjaink versenyfelkészítésére.

Iskolánk helyi tanterve alapján a „b” osztályainkban tanulók az egyes tantárgyakat az alábbiak szerint tanulják:

2023. február 28.